%

سایت در حال طراحی است

آتش سوزی از یک غفلت کوچک شروع میشه. از شمعی که روشن مونده، از اتصال شیلنگ گازی
که به خوبی بسته نشده، یا حتی از یک شارژر موبایل که به موقع از پریز در نیومده. یه بی احتیاطی
کوچیک. اتفاقها همیشه همین جوری می افتن. ناگهانی و بیخبر