خدا به من این تفاوت را داده

فرانک ریبری

فرانـک ریبـری مهاجـم 38سـاله سـابق تیـم ملـی فرانسـه، بایرن مونیـخ و حـال حاضـر فیورنتینـا کـه سـابقهی قهرمانـی آلمـان، قهرمانـی اروپـا، نایـب قهرمانـی جهـان را در کارنامـه دارد یکـی از الهـام بخشتریـن رهیـدگان سـوختگی در دنیاسـت. ریبـری در مصاحبـه بـا Canal+Sportدر مـورد تجربـه اش میگویـد: هـر جا کـه میرفتـم مـردم مـن را با انگشـت نشـان میدادنـد ولی نـه به خاطـر اینکـه آدم خوبی بـودم یا فوتبالیسـت معرکـهای بودم بلکـه بـه خاطـر اسـکارها. وقتـی کـه شـما یک کـودک هسـتید و چنیـن اسـکارهایی داریـد زندگـی آنقدر هم سـاده نیسـت، جوری کـه مـردم شـما رو میبیننـد و نظـر میدهنـد… امـا همـه اینها به من شـخصیت قـوی امـروزم را داد. خـدا بـه مـن ایـن تفـاوت را داده، اسـکارها جـزوی از وجـود مـن هسـتند و مـردم بایـد مـن را همانطـور کـه هسـتم بپذیرنـد