کارلـوس تـوز

کارلـوس تـوز مهاجـم 37 سـالهی سـابق تیـم ملـی آرژانتیـن، منچسـتریونایتد، یوونتـوس و بوکاجونیـورز در 10 ماهگـی دچـار سـانحه سـوختگی میشـود و هـم اکنون یکـی از موفقتریـن رهیدگان سـوختگی در سرتاسـر دنیاسـت. تـوز در مصاحبـهای بـا نشـریه میـرور گفتـه اسـت : زندگی مـن تقریبا ماننـد یـک داسـتانه، در طـول زندگیـم زمانهـای سـختی رو در کنـار لحظـات شـاد و موفقیـت آمیـز تجربـه کردم. اثـرات سـوختگی بر روی صـورت، گـردن و سـینه ام مربـوط بـه ده ماهگـی منـه کـه بـه صورت اتفاقـی کتـری آب جـوش را روی خـودم خالی کردم و دچار سـوختگی درجه سـه شـدم، به مـدت دو ماه در بیمارسـتان بودم و بـا وجودی که کودکـی بیـش نبـودم امـا این تجربـه معناداری بـرای من بـود، و اثرات آن بـرای تمـام زندگـی بـر روی بـدن من قـرار گرفت. باشـگاه بوکاجونیورز )پرافتخارترین باشـگاه فوتبال در کشـور آرژانتین( بـه مـن پیشـنهاد پرداخـت تمـام مبالـغ جراحـی پالسـتیک بـرای بهبـودی اسـکارهای بدنـم داد و وقتـی کـه پیشـنهاد آنهـا را رد کردم بـه شـدت متحیـر شـدند. مـن بـه آنهـا گفتم کـه یـا منو آنطـور که هسـتم میپذیریـد یـا کال نمیپذیرید، اسـکارهای من بخشـی هسـتند از کسـی کـه بـودم و هنـوز هم هسـتم، مـن همینطوری هسـتم و هیچ تغییـری رو قبـول نمیکنـم. بعـد از سـالهای درخشـان در باالتریـن سـطح فوتبـال دنیـا، تـوز هـم اکنـون سـالهای پایانـی فوتبـال خـودش را در باشـگاه بوکاجونیـورز سـپری میکنـد و بـرای هـواداران ایـن تیـم مثـل یـک قدیـس اسـت.

اسکارهــــــای مـــــن،
بخشـــــی هستــــند از
کســی کــه بــودم و
هنــوز هــم هســتم.

کارلوس توز